I. PREAMBUŁA

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki dostępu i korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem Onkoskaner.pl (zwanym dalej: „Serwisem”).
 2. Serwis prowadzony jest przez Alivia – Fundacja Onkologiczna z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 4c, 02-737 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358654, REGON: 142435498, NIP: 5272630752 (zwaną dalej: „Fundacją”).
 3. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające zdolność prawną (zwanymi dalej: „Użytkownikami”).
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów Regulaminu. W przypadku niewyrażenia zgody na jakikolwiek zapis Regulaminu należy zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie i jego utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Serwisu.
 6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 7. Pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać na następujący adres email: info@alivia.org.pl.

II. FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Serwis jest platformą prezentacji czasu dostępu do usług związanych ze świadczeniami medycznymi oraz służy do wyszukiwania i porównywania czasów dostępów do usług w wybranej lokalizacji. Dla każdej z usług w katalogu system prezentuje listę placówek medycznych, które realizują daną usługę wraz z podaniem czasu dostępu do realizowanych badań, danych teleadresowych i innych szczegółów dotyczących danej oferty. 
 2. Serwis zawiera informacje na temat:
  1. aktualnej długości kolejek do wybranych świadczeń medycznych uwzględnionych w Serwisie, w ośrodkach medycznych w całej Polsce;
  2. placówek medycznych na danym obszarze, w których kolejka do konkretnego świadczenia lub czas oczekiwania na opis badania jest najkrótszy lub najdłuższy;
  3. statystyk dotyczących czasów oczekiwania na wybrane świadczenia medyczne uwzględnione w Serwisie oraz opisy badań w Polsce.
 3. Użytkownik może w celu szybszego wyszukania potrzebnych informacji na temat konkretnego badania skorzystać z dostępnej w Serwisie wyszukiwarki w podziale na rodzaj badania i lokalizację placówki medycznej realizującej takie badanie.
 4. Statystyki dotyczące czasów oczekiwania na badania diagnostyczne oraz opisy badań w Polsce są udostępnione do pobrania w formie graficznej w formacie pdf, a także w formie zagregowanej w arkuszu kalkulacyjnym. 
 5. Fundacja nie umawia bezpośrednio, ani nie pośredniczy w umawianiu wizyt na badania wymienione na stronie. W celu zarezerwowania terminu na badania Użytkownicy powinni skontaktować się bezpośrednio z wybraną placówką medyczną wykorzystując opcjonalnie dane kontaktowe zamieszczone przy każdej placówce. 
 6. Serwis umożliwia Użytkownikom skorzystanie z następujących funkcjonalności udostępnionych na profilach placówek medycznych:
  1. zgłoszenie Fundacji aktualnego czas oczekiwania na badanie w konkretnym ośrodku diagnostycznym pod linkiem „Dostałeś inny termin?”,
  2. wyrażenie opinii na temat konkretnej placówki diagnostycznej, która zostanie upubliczniona w sposób anonimowy pod linkiem „Dodaj swoją opinię”.
 7. Zarówno zgłoszenie przez Użytkowników innego terminu badania, jak i przesłanie oceny placówki medycznej i przeprowadzonych badań nie wymaga przekazania Fundacji danych osobowych identyfikujących osoby zgłaszające. W przypadku zgłaszania opinii wystarczające jest podanie imienia lub pseudonimu osoby zgłaszającej. 
 8. Zabronione jest przesyłanie opinii zawierających:
  1. dane osobowe osób wykonujących świadczenia medyczne i odnoszących się wprost do tych osób;
  2. treści wulgarne, obraźliwe, naruszające dobre imię i inne prawa osób trzecich.
 9. Fundacja podejmuje czynności w zakresie weryfikacji treści opinii zamieszczanych w Serwisie i zastrzega sobie prawo do odmowy publikowania opinii, które są niezgodne z Regulaminem.   
 10. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści opinii przesyłanych przez Użytkowników.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych dla jego prawidłowego funkcjonowania:
  1. Użytkownik powinien posiadać:
   1. połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
   2. zainstalowaną przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie Serwisu.
 2. Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość Serwisu pod warunkiem, że:
  1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach niekomercyjnych;
  2. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich lub dane dotyczące Fundacji.
 3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii, stanowiących część Serwisu.
 4. Zabronione jest korzystanie z Serwisu:
  1. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
  2. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
  3. do wysyłania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem;
  4. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
  5. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi.


IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Serwis oraz treści w nim zamieszczone są chronione prawami autorskimi, prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami związanymi z ochroną własności intelektualnej.
 2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Fundacji wykorzystane w Serwisie (zwane łącznie: „Znakami„) stanowią znaki towarowe Fundacji.
 3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie może wykorzystywać należących do Fundacji Znaków: osobno, ani w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych, w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie wizualnej ani w żadnej innej formie.


V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Fundacja nie pozyskuje ani nie przetwarza poprzez Serwis danych osobowych identyfikujących Użytkowników. 
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://alivia.org.pl/o-fundacji/polityka-prywatnosci/
 3. Fundacja wykorzystuje w Serwisie pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) przy użyciu których może pozyskiwać dane dotyczące Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat pozyskiwania i przetwarzania danych dotyczących pozyskiwania i przetwarzania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://alivia.org.pl/o-fundacji/polityka-prywatnosci/


VI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Serwis zawiera informacje o charakterze ogólnym i nie ma na celu świadczenia przez Fundację jakichkolwiek usług medycznych, w tym porad lekarskich.
 2. Fundacja dokłada należytej staranności w celu publikowania rzetelnych i aktualnych informacji na temat dostępności wizyt lekarskich. Fundacja nie zapewnia jednak żadnych gwarancji dotyczących tych treści, w szczególności ich bezbłędności.
 3. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z korzystania z Serwisu. 
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  2. realizację usług zamieszczonych w Serwisie przez placówki medyczne.
 5. Odnośniki do innych stron internetowych znajdujące się w Serwisie są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową lub długookresową niedostępność Serwisu.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie obowiązywania, zamieszczając jego zaktualizowaną wersję w Serwisie, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano w treści zmodyfikowanego Regulaminu. Dalsze korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, a także obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu będą rozstrzyganie polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby strony powodowej.